เมนู

นายสัญญา พรหมศาสตร์


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


16-10-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562


20-09-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลสารภีได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายและขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท

โครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ


10-09-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์


26-08-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


12-09-2019 อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่งตะวันตกลำเหมืองพญาคำ (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงคำ) หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


12-09-2019 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-09-2019 อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 โดยทำการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาชนิดพีวีซีชั้น 8.50 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการจ่ายน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


03-09-2019 อ่านต่อ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


30-08-2019 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP