เมนู

นายสัญญา พรหมศาสตร์


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


01-07-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก


28-06-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสารภี(LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561


อ่านข่าวทั้งหมด ...

ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสารภี(LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์


27-06-2019 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


05-07-2019 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมบ้านนายปราการ คำปวน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-07-2019 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


03-07-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


26-06-2019 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าไม้แดง ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่


05-07-2018 อ่านต่อ...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุสุสานป่าไม้แดง ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP