เมนู

นายสัญญา พรหมศาสตร์


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


21-01-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี

ประชาสัมพันธ์


21-01-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง การโหลดแอพพริเคชันตรวจเช็คค่าอากาศ PM2.5

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่


14-01-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

ประชาสัมพันธ์


13-01-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


12-02-2020 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณสะพานร้องซาววาถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลชมภู หมู่ที่ 8

ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดิน ประจำปี 2563


21-01-2020 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดิน ประจำปี 2563 ภายในตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-01-2020 อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-01-2020 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-11-2019 อ่านต่อ...

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP