เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


20-10-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการทำบุญตักบาตร และสืบชะตาต้นยางนา

ประชาสัมพันธ์


12-10-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ขอความร่วมมือ หากพบเบาะแสหรือข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพฤติกรรมกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบ

ประชาสัมพันธ์


05-10-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

รายงานสถานการณ์ (วาตภัย)

เทศบาลตำบลสารภี


04-10-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภีขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา หมายเหตุ.-ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-10-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-09-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-09-2021 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ จะวรรณะ หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP