เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


15-09-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่2)

ประชาสัมพันธ์


02-09-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ผู้ใช้ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนให้หลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เวลา 09.00-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์


16-08-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

รับโอนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลสารภี


13-08-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง มาตรการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภค บริโภคในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-09-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-09-2021 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ จะวรรณะ หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณะประโยชน์ ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP