เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสารภี


25-11-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศภ.ด.ส.3 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์


12-11-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารพืชไล่ยุงตำบลสารภี


08-11-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เชิญชวนประชาชนนำพืชสมุนไพรสามารถนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้าน ร่วมบริจาค..

ประชาสัมพันธ์


05-11-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

การรับสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-10-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-09-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-09-2021 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. พร้อมราวกันตกบ้านนายสุพจน์ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-08-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ จะวรรณะ หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565


25-11-2021 อ่านต่อ...

เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP