เมนู
ขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลสารภี


กรณีประชาชนได้เสียเงินค่าจัดเก็บขยะครัวเรือนละ20บาท/เดือนและต้องได้ซื้อถุงขยะของกลุ่มแม่บ้าน/อสม.ในราคาไม่ต่ำกว่า8-10บาท(แล้วแต่จำนวนปริมาณที่ซื้อ)ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันอยากทราบว่าท่านได้ตั้งงบประมาณของเทศบาลในการจ้างเหมาจัดเก็บขยะไว้หรือไม่หากมีการตั้งไว้แล้วทำไมประชาชนต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกทั้งซื้อถุงขยะเองทั้งเสียค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะอีก หากมีการประชาคมในเรื่องการจำหน่ายถุงขยะของกลุ่มแม่บ้าน/อสม.ได้ผ่านขั้นตอนของการตราเป็นเทศบัญญัติเรื่องนี้และได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ ประกาศไว้ ณ ที่่แห่งใดบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้กระจ่างและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องต่อไป

(ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลสารภี)โดย : ประชาชนตำบลสารภี เมื่อ : 2021-06-12 21:56:58

ตอบกระทู้... | กลับหน้ากระดานสนทนา คลิก...

1.คำถาม: ตั้งงบประมาณของเทศบาลในการจ้างเหมาจัดเก็บขยะไว้หรือไม่?

   ตอบ: มีการตั้งงบประมาณของเทศบาลเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนขยะ

2.คำถาม:หากตั้งงบประมาณของเทศบาลไว้แล้วทำไมประชาชนต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งซื้อถุงขยะและค่าจ้างเหมาเก็บขยะ?

   ตอบ: 2.1.ค่าจ้างเหมาในการเก็บขยะเทศบาลเป็นผู้จ่ายจากงบประมาณที่ตั้งไว้ซึ่งไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชนโดยตรง ในส่วนที่ประชาชนชำระเดือนละ 20 บาทเป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 ซึ่งออกตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

          2.2. การที่ท่านซื้อถุงขยะเองเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดมีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปในอาคารหรือสถานที่ของตน หรือที่อยู่ในความครอบครองของตน ที่สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปต้องมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นได้ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ

การใช้ถุงดำที่มีโลโก้ของกลุ่มแม่บ้าน/อสม.นั้น เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อป้องกันขยะจรจากต่างพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าหากใช้ถุงอะไรใส่ขยะก็ได้จะมีขยะจรเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่ม อสม.และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ผลิตถุงขยะจำหน่ายแจ้งในที่ประชุมว่าจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต้นทุน กิโลกรัมละ 100 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งสามารถซื้อได้กับ อสม.และกลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน

3.คำถาม:หากมีการประชาคมในเรื่องการจำหน่ายถุงขยะของกลุ่มแม่บ้าน/อสม.ได้ผ่านขั้นตอนของการตราเป็นเทศบัญญัติ?

ตอบ: 3.1.ตามประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมและสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562  การประชาคมที่เทศบาลตำบลสารภีจัดนี้เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562 ดังนี้

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (วันอาทิตย์) หมู่ที่ 5  ณ ศาลาวัดร้างป่าขี้เหล็ก มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

    จำนวน  46 คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 17 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (17+24=41) ร้อยละ 60(41x60/100)=25 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(17คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (24 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 25 คน)

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (วันอาทิตย์)  หมู่ที่ 2  ณ วัดสารภี  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 53 คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 29 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (29+38=67) ร้อยละ 60(67x60/100)=41 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(29คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (38 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 41 คน)

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 55 คน(สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 21 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (21+46=67) ร้อยละ 60(67x60/100)=41 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(21คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (46 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 41 คน)

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 55 คน

(สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 28 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (28+24=52) ร้อยละ 60(52x60/100)=32 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(28คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (24 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 32 คน)

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8  ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 7 จำนวน 43 คน และหมู่ที่ 8 จำนวน  42 คน ( หมู่ที่ 7 สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 24 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (24+19=43) ร้อยละ 60(43x60/100)=26คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(24คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (19 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 26 คน)

 

( หมู่ที่ 8 สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 24 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (24+31=55) ร้อยละ 60(55x60/100)=33คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(24คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (31 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 33 คน)

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 1  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 22 คน

(สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 22 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (22+7=29) ร้อยละ 60(29x60/100)=18 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(22คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (7 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 18 คน)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 9 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 9  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 53  คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 22 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (22+17=39) ร้อยละ 60(39x60/100)=24คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(22คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (17 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 24 คน)

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 10 ณ ที่ทำการกำนันตำบลสารภี หมู่ที่ 10  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 39  คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (26+19=45) ร้อยละ 60(45x60/100)=27คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(26คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (19 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 27 คน)

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดปากกอง มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 52  คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 25 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (25+39=64) ร้อยละ 60(64x60/100)=39 คน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน(25คน) +ผู้แทนจากครัวเรือนในชุมชน (39 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 39 คน)

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2562(วันอาทิตย์) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 การประชุมประชาคมระดับตำบล  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 128 คน (สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับตำบล จำนวน 35 คน ผู้เข้าร่วมประชุม (35+140=175) ร้อยละ 60(175x60/100)=105 ครัวเรือน สัดส่วนคิดจากสัดส่วนระดับตำบล(35คน) +ผู้แทนจากครัวเรือน (140 คน) สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 105 ครัวเรือน)

สภาเทศบาลตำบลสารภี มีมติเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติ ดังกล่าว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และนายอำเภอสารภีผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4583/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลสารภี ประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

3.2.สำหรับเรื่องการจำหน่ายถุงขยะของกลุ่มแม่บ้าน/อสม. ไม่ได้อยู่ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 เนื่องจากตามเทศบัญญัติฯ ข้อ 11 ประชาชนต้องจัดหาที่รองรับมูลฝอยสำหรับรองรับขยะของตนเองซึ่งสามารถใช้ถุงหรือภาชนะใดก็ได้ที่มิดชิดสามารถป้องกันและสัตว์อื่นได้ซึ่งหากใช้ภาชนะหรือถุงชนิดใดก็ได้ก็จะทำให้มีขยะจรเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติว่า ควรใช้ถุงที่มีสัญลักษณ์เหมือนเดิม

 

4.คำถาม:การเผยแพร่ และ ประกาศไว้  ณ ที่แห่งใด

ตอบ:

1.ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

2.มีหนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือเทศบาลตำบลสารภี เลขที่ ชม 56105/ว1694 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้านให้ปิดประกาศในหมู่บ้าน 

3.สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://www.saraphi.go.th/

เทศบาลตำบลสารภี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพึงพอใจในคำตอบดังกล่าว และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ในโอกาสต่อๆไป เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                                                    


ตอบโดย : กองสาธารณสุขฯ เมื่อ : 2020-06-17 15:30:56

ผมก่าสงสัยใคร่ฮู้คับ เฮาใส่ถุงอื่นบ่ได้กาคับ 


ตอบโดย : ลุงคำปันเกย เมื่อ : 2020-06-08 12:36:03