เมนู
ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

Title

1

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 22-01-2019

DOWNLOAD
2

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15-01-2019

DOWNLOAD
3

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 15-01-2019

DOWNLOAD
4

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 15-01-2019

DOWNLOAD
5

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 15-01-2019

DOWNLOAD
6

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15-01-2019

DOWNLOAD
7

ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลสารภี 06-Jul-2018

DOWNLOAD
8

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี ที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ 06-Jul-2018

DOWNLOAD
9

หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 15-Jan-2015

DOWNLOAD