เมนู
ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

Title

1

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 07-01-2022

DOWNLOAD
2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์นารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 07-01-2022

DOWNLOAD
3

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง กำหนดการยื่นบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 15-12-2021

DOWNLOAD
4

ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25-11-2021

DOWNLOAD
5

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 22-01-2019

DOWNLOAD
6

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15-01-2019

DOWNLOAD
7

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 15-01-2019

DOWNLOAD
8

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 15-01-2019

DOWNLOAD
9

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 15-01-2019

DOWNLOAD
10

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15-01-2019

DOWNLOAD
11

ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลสารภี 06-Jul-2018

DOWNLOAD
12

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี ที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ 06-Jul-2018

DOWNLOAD
13

หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 15-Jan-2015

DOWNLOAD