เมนู
แบบฟอร์มเอกสาร

Title

1

แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสารภี

19-06-2019

DOWNLOAD
2

คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตรม.)

05-06-2019

DOWNLOAD
3

คำขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตรม.)

05-06-2019

DOWNLOAD
4

คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตรม.)

05-06-2019

DOWNLOAD
5

คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (เกิน 200 ตรม.)

05-06-2019

DOWNLOAD
6

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

05-06-2019

DOWNLOAD
7

คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

05-06-2019

DOWNLOAD
8

คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

05-06-2019

DOWNLOAD
9

คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

05-06-2019

DOWNLOAD