เมนู
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสารภี

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นายเอกชัย สังข์เขป


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ