เมนู
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสารภี

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นายวีรชัย สังข์แดง


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกชัย สังข์เขป


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเสาวลักษณ์ กันทา


พนักงานจ้างทั่วไป