เมนู
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสารภี

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (0819601843)

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นายเอกชัย สังข์เขป


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ