เมนู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

1.เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสารภี

2.เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

4.นโยบายความเป็นธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

5.เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

6.เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ววนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

7.มาตรการป้องกันการรับสินบน

8.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

9.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

10.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง