เมนู
คู่มือประชาชน

1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  Click

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  Click

3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  Click

4. การขอเลขที่บ้าน  Click

5. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  Click

6. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  Click

7. การรับแจ้งการเกิด  กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  Click

8. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  Click

9. การรับแจ้งการเกิด  กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  Click

10. การรับแจ้งการเกิด  กรณีเด็กเร่ร่อน  หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี  หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ  หรือการสงเคราะห์  Click

11. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  Click

12. การขอหนังสือรับรองการเกิด  Click

13. การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  Click

14. การรับแจ้งการตาย  กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ  Click

15. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  Click

16. การรับแจ้งการตาย   กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  Click

17. การรับแจ้งการตาย  กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Click

18. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  Click

19. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Click

20. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  Click

21. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  Click

22. การรับแจ้งการย้ายเข้า  Click

23. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  Click

24. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  Click

25. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  Click

26. การรับแจ้งการย้ายออก  Click

27. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  Click

28. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  Click

29. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  Click

30. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  Click

31. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  Click

32. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  Click

33. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Click

34. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Click

35. การจำหน่ายชื่อสกุล  Click

36. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  Click

37. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  Click

38. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง  Click

39. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ  Click

40. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  Click