เมนู
กองคลัง เทศบาลตำบลสารภี

นางสาวปารชญา มาแก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง (0811112729)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นางสาวคณิตา วังจินา


นักวิชาการเงินและบัญฃีชำนาญการ

นางจุไรรัตน์ แสงนภาวรรณ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางวรารัตน์ เพ็ชรพงษ์เกษม


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริรัตน์ สิงห์คำ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ ธรรมบูรณะสิทธิ์


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร์ แสงแก้ว


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุมาลิน พรหมศาสตร์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอนก คุ้มสุภา


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจีราพร ดวงฤทธิ์


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชญาดา สิทธิวัฒน์


พนักงานจ้างทั่วไป