เมนู
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสารภี

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง


ปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0835322365)

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

นางสาวศิริกานดา รัตนงาม


รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0826928793)

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (0817964528)

นางสาวปารชญา มาแก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง (0811112729)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง (0894321734)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา(0819601843)

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นางขนิษฐา พุ่มประทีป


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (0818524570)

นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น