เมนู
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสารภี

นางสาวศิริกานดา รัตนงาม


รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น

สิบเอกวิมล รู้ทำนอง


หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางสาวปารชญา มาแก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นางขนิษฐา พุ่มประทีป


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น