เมนู
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548
ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่