เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


20-05-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์


11-05-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่องกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์


10-05-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง เชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์


06-05-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-05-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-04-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


04-01-2022 อ่านต่อ...

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-10-2021 อ่านต่อ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


30-03-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์นารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


15-12-2021 อ่านต่อ...

เรื่อง กำหนดการยื่นบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565


25-11-2021 อ่านต่อ...

เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP