เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756) สายตรงผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


10-08-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-07-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์


08-07-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๗๕๐)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


27-06-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-08-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-08-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


21-07-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-07-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


11-07-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


03-05-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP