เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756) สายตรงผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


16-01-2023 อ่านข่าวทั้งหมด ...

การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์


06-01-2023 อ่านข่าวทั้งหมด ...

วันเด็กแห่งชาติ

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


16-11-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์


10-11-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-11-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-10-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


01-09-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


19-08-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-08-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่


25-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่


25-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


18-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


12-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทันทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินคุณทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บธนารักษ์ เพื่อใช้ในการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP