เมนู
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

สิบเอกวิมล รู้ทำนอง


หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางสาววิริยา ทิพยรักษ์


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว


นิติกรชำนาญการ

นางสาวศรีพรรณ์ ใจคำปัน


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางนุชนาถ ศรีฝั้น


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเดชนรินทร์ ใจกันธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา บุญชัย


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยา กิ่งแก้วเพชร


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิภาดา พรหมมา


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมณฑิตา สมใจ


พนักงานจ้างทั่วไป

นางศุภลักษณ์ ปันเจริญ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงกรานต์ เขียวงาม


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุรักษ์ ขาคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูวดล สมต๊ะ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติวัฒน์ กัลยา


พนักงานจ้างทั่วไป

นายพัฒนวุฒิ ทองอินทร์


พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ วรนาม


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอดุลย์ ชุ่มใจ


พนักงานจ้างทั่วไป