เมนู
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (0817964528)

นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว


นิติกรชำนาญการ

นางนุชนาถ ศรีฝั้น


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเดชนรินทร์ ใจกันธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา บุญชัย


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิชญา สังข์เรือง


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกัลยา กิ่งแก้วเพชร


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิภาดา พรหมมา


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรัญช์นิตา สมใจ


พนักงานจ้างทั่วไป

นางศุภลักษณ์ ปันเจริญ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุรักษ์ ขาคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูวดล สมต๊ะ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายพัฒนวุฒิ ทองอินทร์


พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ วรนาม


พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรพงค์ มาดี


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุชา กานิน


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุทัย ใจเฟย


พนักงานจ้างทั่วไป