เมนู
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (0817964528)

นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว


นิติกรชำนาญการ

นางนุชนาถ ศรีฝั้น


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเดชนรินทร์ ใจกันธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา บุญชัย


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิชญา สังข์เรือง


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

ชลสิทธิ์ คะชา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรินทร นิลจินดามาศ


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อารีรัตน์ ทรวงคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

กัลยา กิ่งแก้วเพชร


พนักงานจ้างทั่วไป

วิภาดา พรหมมา


พนักงานจ้างทั่วไป

มณวิชณาน์ สมใจ


พนักงานจ้างทั่วไป

ศุภลักษณ์ ปันเจริญ


พนักงานจ้างทั่วไป

อนุรักษ์ ขาคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

ภูวดล สมต๊ะ


พนักงานจ้างทั่วไป

เกียรติศักดิ์ วรนาม


พนักงานจ้างทั่วไป

ภัทรพงค์ มาดี


พนักงานจ้างทั่วไป

อนุชา กานิน


พนักงานจ้างทั่วไป

อุทัย ใจเฟย


พนักงานจ้างทั่วไป

พัฒนวุฒิ ทองอินทร์


พนักงานจ้างทั่วไป

นนทิวา หวลเพราะ


พนักงานจ้างทั่วไป