เมนู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

(ว่าง)


ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

(ว่าง)


รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

(ว่าง)


เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายสมบัติ ของมา


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายประพันธ์ ธิปะ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายประกอบ เหมืองหม้อ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายชูชัย ใบแสง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นางจีรากร สุธาชัย


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายกิตติ์นิพัทธ์ เมืองลือ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นางจิรัฐติกาล บุญมา


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นายสายันต์ ทองศรี


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นางจิตตานันท์ สมดุลยาวาทย์


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นายธวัชชัย มะณีโชติ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)