เมนู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายประสงค์ จันต๊ะกอง


ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายปิยะ ทรงสุภา


รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายสมพล ศรีฝั้น


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายวิทยา เมืองลือ


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายกฤศ แก้วมา


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นางศรีนวล สุภาวัฒน์


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายนิกร จันต๊ะกอง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี