เมนู
แผนพัฒนาท้องถิ่น

Title

1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

DOWNLOAD
2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

DOWNLOAD
3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562

DOWNLOAD
4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2/2561

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD
5

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD
6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓ )

DOWNLOAD
7

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒ )

DOWNLOAD
8

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ )

DOWNLOAD
9

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

DOWNLOAD