เมนู
แผนพัฒนาท้องถิ่น

Title

1

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564

DOWNLOAD
2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564

DOWNLOAD
3

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564

DOWNLOAD
4

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564

DOWNLOAD
5

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564

DOWNLOAD
6

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564

DOWNLOAD
7

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564

DOWNLOAD
8

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564

DOWNLOAD
9

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564

DOWNLOAD
10

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 6/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2563

DOWNLOAD
11

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563

DOWNLOAD
12

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 5/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/256 แก้ไข ครั้งที่ 5/2563

DOWNLOAD
13

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/256 แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

DOWNLOAD
14

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

DOWNLOAD
15

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

DOWNLOAD
16

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่3/2563

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563

DOWNLOAD
17

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563

DOWNLOAD
18

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563

DOWNLOAD
19

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563

DOWNLOAD
20

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563

DOWNLOAD
21

แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565)

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565)

DOWNLOAD
22

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563

DOWNLOAD
23

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

DOWNLOAD
24

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

DOWNLOAD
25

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562

DOWNLOAD
26

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓ )

DOWNLOAD
27

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒ )

DOWNLOAD
28

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ )

DOWNLOAD
29

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลสารภี เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

DOWNLOAD