เมนู
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสารภี

นางขนิษฐา พุ่มประทีป


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น

นางสาวสุภาวดี พิกุล


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายกิตติคมน์ พรมขาว


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีราพร ดวงฤทธิ์


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิมพ์วรีย์ เป็งแก้ว


พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิพัฒน์ เงาเงิน


พนักงานจ้างทั่วไป

นายปรีชา ไชยสกุล


พนักงานจ้างทั่วไป