เมนู
กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นายเกรียงไกร เรืองสกุล


นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมจิตร แจ่มจันทร์


วิศกรโยธาชำนาญการ

นายวิธี หวลอารมณ์


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรณชัย เต็มดี


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายอัจฉริยะ ศรีเรือง


ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชา


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ