ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : officer@saraphi.go.th or saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง - ปลัดเทศบาลตำบลสารภี <br> โทร.0835322365

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

ปลัดเทศบาลตำบลสารภี
โทร.0835322365informationมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2560 - 2564 235 KB. 50
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 353 KB. 49
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 326 KB. 51
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 687 KB. 51
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 430 KB. 54
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 761 KB. 52
7 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 671 KB. 49
8 นโยบายความเป็นธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 436 KB. 54
9 มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 807 KB. 51
10 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 790 KB. 50
11 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสารภี 432 KB. 51
12 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสารภี 781 KB. 49


แชร์หน้านี้: