เมนู
กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสารภี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสารภี