เมนู
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี เทศบาลเมืองต้นเปา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้บูรณาการร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัมนา การบำเพ็ญสาธารณปประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำแม่กวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563