เมนู
ประชาสัมพันธ์

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภีจึงมีประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามเอกสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี โทร. 053 103454 หรือ 053 325789 ต่อ 19