เมนู
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง