ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,045
เดือนที่แล้ว
3,426
ปีนี้
28,654
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
120,324
ไอพี ของคุณ
54.198.142.121


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดปากกอง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชีวิตเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเทศบาลตำบลสารภี) โดย บูรณาการ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม จัดโครงการ เที่ยวเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว (Green at Heart) แอ่วเวียงเจียงใหม่ม่วนใจ๋ขนาด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง เข้าร่วมกิจกรรม ในอังคารวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เส้นทางวัดพระสิงห์ , ชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตย์ เรือนไม้สักคู่บารมี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) , แอ่วม่วนดีกาดไม้ใหญ่ กาดประตูเชียงใหม่ , งามระบือ เลื่องลือไกล วิหารใหญ่ วัดหมื่นสาร , ไหว้สาพระเจ้าเก้าตื้อ และฟังตำนานเวียงกู่เจ้าวัดสวนดอก

17 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวน...เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนาายน พ.ศ. 2561 และกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสารภี #ในวันอาทิตย์ที่3เดือนมิถุนายนพ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลสารภี ตลอดถนนสายต้นยางนา เชียงใหม่-ลำพูน (ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2561

                   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 3 ระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอสารภี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                   กองการศึกษา ทางเทศบาลตำบลสารภี จึงได้ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลสารภี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลสารภีร่วมกันจัดแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสารภี ที่จะดำเนินการประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี

08 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และเพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการเรียนรู้การทำผางประทีป และการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ นั้น กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
03 พฤศจิกายน 2560

โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2560  ในวันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลสารภีถนนต้นยาง เชียงใหม่ - ลำพูน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตำบลสารภี ได้มีโอกาส ปฏิบัติกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนผ่านกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันทั้งชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน

 
โดย... กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี
02 ตุลาคม 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.  เทศบาลตำบลสารภี  นำโดย ปลัดเทศบาลตำสารภี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกันชักธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  และประดับธงชาติบริเวณรอบอาคารสำนักงาน  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
28 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลสารภี ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีทำบุญศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่ - ลำพูน  ในวันที่ 12 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน  หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนจากทั้งตำบลสารภี จังหวััดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
12 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลสารภี โดยกองการศึกษาร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลสารภี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในเวลา 18.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลสารภีร่วมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

15 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลสารภีขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสารภี ภายใต้อัตลักษณ์ต้นยางนาสารภี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมใต้ร่มยางนา(หน้าสุสานปิงห่าง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
***สามารถดาวน์โหลดใบสมัครในหัวข้อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้***
09 ธันวาคม 2559

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559   เทศบาลตำบลสารภี  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ  ในเวลา 16.00 น.  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  นำโดยคณะบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลสารภี  ร่วมเต้นแอโรบิกโดยพร้อมเพรียงกัน 
09 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลสารภี  ได้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  เวลา 08.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี  โดยพสกนิกรตำบลสารภีทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกล่าวถ้อยคำปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  เพื่อประกาศความจงรักภักดี  และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
23 พฤศจิกายน 2559

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ดำเนินการตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาผญ๋ายี่เป็ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสารภี หมู่ที่ 2 และถนนต้นยางนา ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และเพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ที่แฝงในประเพณีลอยกระทงของล้านนา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลสารภีเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยคณะผู้บริหาร - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี , กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลสารภี , กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสารภี , กลุ่ม อสม. ตำบลสารภี , กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสารภี , นักเรียนโฮงเฮียนเก๊ายางนาสาหระปี และโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง


18 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลสารภี  ได้จัดกิจกรรม "ราษฎรตำบลสารภีร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อวันศุกร์ที่ 11  พฤศจิกายน  2559  ณ ลานหน้าวัดช่างเคิ่ง ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  ซึ่งประชาชนตำบลสารภีทุกหมู่เหล่า  ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลสารภีขอเชิญชวนประชาชนตำบลสารภีที่ท่าน เข้าร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาผญ๋ายี่เป็ง "ข่วงภูมิปัญญาการเรียนรู้ทำผางประทีป ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดสารภี หมู่ที่ 2 และร่วมจุดที่ถนนต้นยางนา ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10 พฤศจิกายน 2559

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)