ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,438
เดือนที่แล้ว
3,656
ปีนี้
2,438
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
94,108
ไอพี ของคุณ
54.82.57.154
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป ข้อมูลของเทศบาลตำบลสารภี
ข้อมูลของเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

เลขที่ 156 หมู่ที่4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 51040
หมายเลขโทรศัพท์ 053-103454, 053-103455 โทรสาร ต่อ 12
website www.saraphi.go.th

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของชุมชนได้อย่าง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คำขวัญ

ประตูสู่เชียงใหม่ ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน ศาลหลักเมืองเลื่องลือนาม งามล้ำค่าสารภี

ประวัติการจัดตั้งเทศบาล

เทศบาลตำบลสารภี เดิมเป็นสภาตำบลสารภีและได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พศ 2538 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ6 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมาต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสารภีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลมีผลตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ที่ตั้ง

    ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
    ทิศใต้ จรดเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
    ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลตำบลชมภู
    ทิศตะวันตกจรดเขตเทศบาลตำบลหนองแฝก
    เนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตร (5,640 ไร่)

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

    สภาพภูมิประเทศ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพเดิมทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

     
ลักษณะภูมิอากาศ

        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.8 - 38.0 องศาเซลเซียส
        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.6 - 35.7 องศาเซลเซียส
        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 - 34.3 องศาเซลเซียส

ประชากร

จำนวนประชากร เทศบาลตำบลสารภี ณ เดือน มีนาคม 2559

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 ป่าแดด 63
66 129
57
2 สารภี 467
525 992
266
3 สารภี
250
298 548 233
4 ช่างเคิ่ง 475
565 1,040 432
5 ปากกอง 217 278 495
230
6 ปากกอง 417 468 887 359
7 สันกับตองใต้ 208 211
419
185
8 สันกับตองเหนือ 336
353
689 282
9 ร่องกอก 231 283 514 151
10 ปากกอง 230 280 510 176
รวม 2,896
3,327 6,223 2,471รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้าน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
ป่าแดด นางเหรียญทอง ประสพโชควัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 081-951-6916
สารภี นายวิสูตร จิรประเสรฐชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 081-952-8568
ปากกอง นายชูชัย ใบแสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 093-870-1150
ช่างเคิ่ง นายวรเดช เต็มดี กำนันตำบลสารภี 4 081-603-2756
ปากกอง นางอำไพ หุ่นโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 088-404-0865
ปากกอง นายสากล เมืองลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 083-203-4574
สันกับตองใต้ นายธวัชชัย มณีโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 083-319-1560
สันกับตองเหนือ นายวิโรจน์ ทรวงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 086-916-4139
บ้านร่องกอก นายมาโนช จอมแปง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 085-032-7646
บ้านปากกอง นายสิริพจน์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 085-032-8609