ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
วิสัยทัศน์

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1)    ท้องถิ่นมีพัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการได้มาตรฐานสากล
2)    ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคม
3)    ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติอยู่คู่ตำบลสารภี และสืบทอดไปสู่รุ่น ลูก หลาน
4)    การศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีการดำรงอยู่ของชุมชน
5)    สังคม ชุมชนและประชาชน มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม
6)    การคมนาคม สาธารณูปโภคมีความสะดวกสบายและมีความพร้อมใช้ในการรองรับการขยายตัวของชุมชม สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชนได้โดยสะดวกและทั่วถึง
7)    สภาพแวดล้อมของเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นระเบียบสวยงาม
8)    บริหารกิจการท้องถิ่นและเสริมสร้างกระบวนการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวนโยบายแห่งรัฐ