ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,045
เดือนที่แล้ว
3,426
ปีนี้
28,654
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
120,324
ไอพี ของคุณ
54.198.142.121


ด้วยกรมเจ้าท่าได้มีการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

3.ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 

4.ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลสารภีจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

13 กันยายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนทุกท่าน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ....... และร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ผ่านคิวอาร์โค้ด สำนักงาน ป.ป.ช.

28 สิงหาคม 2561

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประชุมชี้แจงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) ผ่านระบบ web Conference เรียบร้อยแล้ว งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อให้ศึกษาไว้ล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

25 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) เสร็จแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยจัดส่งความเห็นได้ที่งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

21 มิถุนายน 2561

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น 

18 มิถุนายน 2561

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสารภี...ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนด้วยการเต้น และปั่นดีวิถีชุมชน โดยนายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ประธานในพิธีฯ และนายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภีเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง #อบรมเสาร์อาทิตย์ครึ่งเช้า 09.00 น. - 11.30 น. เริ่มเรียนวันพุธ-ศุกร์ทุกเย็นนะครับ เวลา 17.30 น. - 16.30 น. #สนับสนุนโดยสปสช. สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี เบอร์โทรศัพท์ 053-325 789 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการนะครับ

09 มิถุนายน 2561

เทศบาลตำบลสารภีขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวน...เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนาายน พ.ศ. 2561 และกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสารภี #ในวันอาทิตย์ที่3เดือนมิถุนายนพ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลสารภี ตลอดถนนสายต้นยางนา เชียงใหม่-ลำพูน (ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2561

          ตามที่ เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา เข้าทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 (เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 10  อัตรา  ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน อัตราค่าจ้างไม่เกินวันละ 300 บาทต่อวัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

          บัดนี้  เทศบาลตำบลสารภีได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คนโดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คนข้างต้น มารายตัวเพื่อปฐมนิเทศและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี ให้ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมาปฏิบัติงานแทนตามลำดับ การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น

26 มีนาคม 2561

ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการลด/ขจัดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดและการแจ้งเตือน/เอาผิดกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำความผิด มีการให้เช่า ให้จำหน่ายหรือเป็นแหล่งผลิตเก็บรักษาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี กรุณาแจ้งข้อมูลมายัง งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสารภี 0-5332-5789 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

22 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน กำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) นั้น

บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางเทศบาลตำบลสารภี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 23 คน  ดังต่อไปนี้

#ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 และเริ่มสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา)

19 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี  จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่  อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดปรากฏตามประกาศของเทศบาลตำบลสารภีที่ได้แนบมาท้ายนี้

08 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้างนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00  น. เป็นต้นไป

21 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลสารภี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

(1)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา

(2)  นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)        จำนวน  1  อัตรา

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 053-325789 ต่อ 12

05 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลสารภี  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

05 กุมภาพันธ์ 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)