ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,352
เดือนที่แล้ว
3,130
ปีนี้
12,523
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
104,193
ไอพี ของคุณ
54.162.121.80


          ตามที่ เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา เข้าทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 (เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 10  อัตรา  ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน อัตราค่าจ้างไม่เกินวันละ 300 บาทต่อวัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

          บัดนี้  เทศบาลตำบลสารภีได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คนโดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คนข้างต้น มารายตัวเพื่อปฐมนิเทศและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี ให้ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมาปฏิบัติงานแทนตามลำดับ การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น

26 มีนาคม 2561

ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการลด/ขจัดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดและการแจ้งเตือน/เอาผิดกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำความผิด มีการให้เช่า ให้จำหน่ายหรือเป็นแหล่งผลิตเก็บรักษาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี กรุณาแจ้งข้อมูลมายัง งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสารภี 0-5332-5789 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

22 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน กำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) นั้น

บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางเทศบาลตำบลสารภี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 23 คน  ดังต่อไปนี้

#ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 และเริ่มสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา)

19 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี  จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่  อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดปรากฏตามประกาศของเทศบาลตำบลสารภีที่ได้แนบมาท้ายนี้

08 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้างนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00  น. เป็นต้นไป

21 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลสารภี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

(1)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา

(2)  นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)        จำนวน  1  อัตรา

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 053-325789 ต่อ 12

05 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลสารภี  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

05 กุมภาพันธ์ 2561

05 กุมภาพันธ์ 2561

22 ธันวาคม 2560

18 ธันวาคม 2560

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับข้าราชการในสังกัดและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันรวมทั้งพิจารณาสอดแทรกสาระสำคัญไว้ในแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
15 ธันวาคม 2560

14 ธันวาคม 2560

ด้วยอำเภอสารภี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในวันราชการระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. ณ จุดบริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารภี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอสารภี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์
21 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการได้ที่นี่)
13 พฤศจิกายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)