ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116


เทศบาลตำบลสารภีได้จัดการประกวดภาพวาด ภาพถ่าย และการพูดในที่สาธารณะในหัวข้อ "ยางนาสูงตระหง่าน สืบสานตำนานเมืองสารภี" ส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2561  ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2561

ด้วยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย การดำเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม

(4) ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งจำเลยที่ถูกดำเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา

(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(7) ดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หากประชาชนท่านได้ประสงค์ขอรับบริการได้ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ เลขที่ 98/1 (ตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนา) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7105 ในวันและเวลาราชการ 

12 พฤศจิกายน 2561

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในประชาชนได้รับทราบ

12 พฤศจิกายน 2561

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google forms เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอพพลิเคเชั่นไลน์ (Line) ตาม QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

02 พฤศจิกายน 2561

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้เห็นชอบข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถือปฏิบัติในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป

22 ตุลาคม 2561

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 68ก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภีจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ QR code ตามเอกสารที่แนบมานี้

22 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะ และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน

16 ตุลาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาขององค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่มีความประสงค์ที่จะแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามแบบคำขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (แบบ ส.ว.2) หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ส.ว.3) และประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแผ่นพับ ที่แนบมานี้ หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ https://www.ect.go.th/chiangmai/

08 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

04 ตุลาคม 2561

ด้วยคณะกรรมการป.ป.จ.เชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการป.ป.จ.เชียงใหม่" รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบ 

03 ตุลาคม 2561

ด้วยกรมเจ้าท่าได้มีการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

3.ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 

4.ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลสารภีจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

13 กันยายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนทุกท่าน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ....... และร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ผ่านคิวอาร์โค้ด สำนักงาน ป.ป.ช.

28 สิงหาคม 2561

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประชุมชี้แจงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) ผ่านระบบ web Conference เรียบร้อยแล้ว งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อให้ศึกษาไว้ล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

25 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) เสร็จแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยจัดส่งความเห็นได้ที่งานเลือกตั้ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

21 มิถุนายน 2561

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น 

18 มิถุนายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (124 รายการ)