เมนู
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร โดยพระราชพิธีจะเริ่มจากการเตรียมการพิธีทำน้ำอภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตรอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน โดยกำหนดจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 7 กลุ่มงาน 

เทศบาลตำบลสารภี  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอในวันและเวลาราชการ  2.สมัครผ่านเว็บไซด์ www.khonthai.com  และ www.bora.dopa.go.th โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป