เมนู
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ