เมนู
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลสารภีได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายและขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท