เมนู
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลสารภีได้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ