เมนู
ประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลสารภีได้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และ (ร่าง)เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสารภี เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2562