เมนู
ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสารภี โดยกองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อ และทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง ชั้นอนุบาล 1 - ป.6 จำนวน 66 คน ในช่วงวันปิดภาคเรียนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 โดยจัดซื้อยูเอชที ชนิดกล่อง ให้ทาโรงเรียนส่งมอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ครบทุกคน ทุกวัน

http://www.saraphi.go.th/files/files-20200521-170751.jpg