เมนู
ประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 มีผลบังคัมใช้เมื่อพ้น 15 วันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาคือ มีผลบังคุบใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563