เมนู
ประชาสัมพันธ์

ด้วยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสารภี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เอกสารประกอบ