เมนู
ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

Title

1

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 31-03-2023

DOWNLOAD
2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 16-02-2023

DOWNLOAD
3

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. ๒๕๖๖ 16-02-2023

DOWNLOAD
4

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 31-01-2023

DOWNLOAD
5

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 25-01-2023

DOWNLOAD
6

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 25-01-2023

DOWNLOAD
7

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 18-01-2023

DOWNLOAD
8

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12-01-2023

DOWNLOAD
9

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทันทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินคุณทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บธนารักษ์ เพื่อใช้ในการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 13-01-2023

DOWNLOAD
10

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 14-01-2023

DOWNLOAD
11

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 20-12-2022

DOWNLOAD
12

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 01-06-2022

DOWNLOAD
13

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 01-06-2022

DOWNLOAD
14

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 07-01-2021

DOWNLOAD
15

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 07-01-2021

DOWNLOAD
16

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 03-05-2021

DOWNLOAD
17

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน กันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔) 29-09-2021

DOWNLOAD
18

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 06-01-2021

DOWNLOAD
19

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 07-01-2022

DOWNLOAD
20

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์นารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 07-01-2022

DOWNLOAD
21

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง กำหนดการยื่นบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 15-12-2021

DOWNLOAD
22

ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25-11-2021

DOWNLOAD
23

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 22-01-2019

DOWNLOAD
24

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15-01-2019

DOWNLOAD
25

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 15-01-2019

DOWNLOAD
26

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 15-01-2019

DOWNLOAD
27

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 15-01-2019

DOWNLOAD
28

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15-01-2019

DOWNLOAD
29

ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลสารภี 06-Jul-2018

DOWNLOAD
30

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี ที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ 06-Jul-2018

DOWNLOAD
31

หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนา ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 15-Jan-2015

DOWNLOAD