เมนู
คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน

1. การทำยุทธศาสตร์ click

2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี   click

3. แนวทางการทำเทศบัญญัติ  click

4. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 เดือน และแผนการจัดหาพัสดุ  click

5. แนวทางการขออนุมัติตามเทศบัญญัติและตามแผนปฏิบัติการ 3 เดือน click

6. แนวทางการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  click

7. แนวทางการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา  click

8. แนวทางการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา  click

9. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านธุรการ  click

10. ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย  ฉุกเฉินเร่งด่วน  click

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีการขอซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  click

12. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  click

13. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร เพื่อดำเนินการด้านต่าง ๆ  click

14. ขั้นตอนการเสนอขอมติสภา หรือให้สภาเทศบาลพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  click

15. ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  click

16. ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ/ค่าลงทะเบียน  click

17. ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีขอสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ  click

18. ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์  click

19. ขั้นตอนการดำเนินการขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา  click

20. ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  click

21. ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย  click

22 - 23  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน และขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  click

24. ขั้นตอนการขอใช้สุสานปิงห่าง  click

25. ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  click

26. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์  click

27.คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น