เมนู
เทศบัญญัติเทศบาล

Title

1

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562

DOWNLOAD
2

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2562

DOWNLOAD
3

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562

DOWNLOAD
4

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

DOWNLOAD
5

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559

DOWNLOAD
6

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
7

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
8

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
9

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
10

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
11

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
12

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554

DOWNLOAD
13

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554

DOWNLOAD