เมนู
ประกาศสภาเทศบาล

Title

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสารภี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 14-02-2023

DOWNLOAD
1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสารภี ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. 2565 14-02-2023

DOWNLOAD
2

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสารภีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. 2563

เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสารภีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. 2563 03-11-2020

DOWNLOAD
3

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยมี่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยมี่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 03-11-2020

DOWNLOAD
4

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 21-07-2020

DOWNLOAD
5

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 05-02-2020

DOWNLOAD
6

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 30-01-2020

DOWNLOAD
7

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี 15-02-2019

DOWNLOAD
8

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี ประจำปี พ.ศ.2562 01-11-2019

DOWNLOAD
9

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 19-07-2019

DOWNLOAD
10

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 19-04-2019

DOWNLOAD
11

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 14-01-2019

DOWNLOAD
12

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 15-02-2019

DOWNLOAD