เมนู
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสารภี

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา(0819601843)

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นายวีรชัย สังข์แดง


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน