เมนู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

1.เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสารภี

2.เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสารภี

3.เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4.มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

5.นโยบายความเป็นธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

6.เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

7.เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

8.มาตรการป้องกันการรับสินบน

9.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

11.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง