เมนู
คู่มือประชาชน

1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  Click

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  Click

3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  Click

4. การขอเลขที่บ้าน  Click

5. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  Click

6. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  Click

7. การรับแจ้งการเกิด  กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  Click

8. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  Click

9. การรับแจ้งการเกิด  กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  Click

10. การรับแจ้งการเกิด  กรณีเด็กเร่ร่อน  หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี  หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ  หรือการสงเคราะห์  Click

11. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  Click

12. การขอหนังสือรับรองการเกิด  Click

13. การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  Click

14. การรับแจ้งการตาย  กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ  Click

15. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  Click

16. การรับแจ้งการตาย   กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  Click

17. การรับแจ้งการตาย  กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Click

18. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  Click

19. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  Click

20. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  Click

21. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  Click

22. การรับแจ้งการย้ายเข้า  Click

23. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  Click

24. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  Click

25. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  Click

26. การรับแจ้งการย้ายออก  Click

27. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  Click

28. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  Click

29. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  Click

30. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  Click

31. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  Click

32. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  Click

33. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Click

34. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  Click

35. การจำหน่ายชื่อสกุล  Click

36. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  Click

37. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  Click

38. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง  Click

39. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ  Click

40. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  Click

41. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร Click

42. การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล Click

43. การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม Click

44. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น Click

45. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน Click

46. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน ท.ร. 13 Click

47. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด Click

48. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย Click

49. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย Click

50. การเพิ่มชื่อ กรณี คนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ Click

51. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย Click

52. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด Click

53. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่าง หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Click

54. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 Click

55. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัว Click

56. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต Click

57. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง Click

58. การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน Click

59. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง Click

60. การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง Click

61. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 Click

62. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Click

63. การรับชำระภาษีป้าย Click

64. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Click

65. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click

66. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Click

67. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click

68. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห่างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Click

69. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยื พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Click

70. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Click

71. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร Click

72. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Click

73. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตร 21 Click

74. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 Click

75. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Click

76. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 Click

77. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน Click

78. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Click

79. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Click

80. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Click

81. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Click

82. การแจ้งขุดดิน Click

83. การแจ้งถมดิน Click

84. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 Click

85. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต Click

86. การออกใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต Click

87. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง Click

88. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ Click

89. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ Click

90. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Click

91. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Click

92. การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Click

93. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านที่ถูกทำลาย Click

94. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Click

95. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Click

96. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ Click

97. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Click

98. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Click

99. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Click

100. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ Click

101. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ Click

102. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Click

103. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Click

104. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Click

105. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ Click

106. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Click

107. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Click

108. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Click