เมนู
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสารภี

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง


ปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0835322365)

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล


รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0857142473)

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (0817964528)

นางสาวปารชญา มาแก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง (0811112729)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง (0894321734)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา(0819601843)

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

ว่าง


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น