เมนู
การจัดองค์ความรู้ในเทศบาลตำบลสารภี (KM)

แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2561

แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2562

แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2563

แผนจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2564

-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

-ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-laas

-ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

-ความก้าวหน้าในระบบแท่ง (ขร.ท้องถิ่น)

-สรุปความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

-สวัสดิการพนักงาน

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

-การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์