เมนู
ประกาศ แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลสารภี

 

1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

2.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

3.ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 1)

4.ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 2)

5.ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 3)

6.ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่ 4)

7.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

8.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2564