เมนู
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (0817964528)

นางสาวประภาศรี เสาร์แดน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว


นิติกรชำนาญการ

นางนุชนาถ ศรีฝั้น


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเดชนรินทร์ ใจกันธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา บุญชัย


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอริสรา ชัยเทพ


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

ชลสิทธิ์ คะชา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรินทร นิลจินดามาศ


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

กัลยา กิ่งแก้วเพชร


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วิภาดา พรหมมา


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มณวิชณาน์ สมใจ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

เกียรติศักดิ์ วรนาม


พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)

ภัทรพงค์ มาดี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนวุฒิ ทองอินทร์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอารีรัตน์ ทรวงคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนนทิวา หวลเพราะ


พนักงานจ้างทั่วไป

นางศุภลักษณ์ ปันเจริญ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุรักษ์ ขาคำ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูวดล สมต๊ะ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุชา กานิน


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุทัย ใจเฟย


พนักงานจ้างทั่วไป