เมนู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายธวัชชัย มะณีโชติ (0833191560)


ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายชูชัย ใบแสง (0992719962)


รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายสมบัติ ของมา (0949291815)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นางเรือนคำ อภิรมย์


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายประพันธ์ ธิปะ (0810293881)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นายประกอบ เหมืองหม้อ (0898528513)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่1)

นางจีรากร สุธาชัย (0897566234)


เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี

นายกิตติ์นิพัทธ์ เมืองลือ (0892660554)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นางจิรัฐติกาล บุญมา (0898359143)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ (0841774382)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นายสายันต์ ทองศรี (0814696631)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)

นางจิตตานันท์ สมดุลยาวาทย์ (0985515992)


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี(เขตเลือกตั้งที่2)