เมนู
รายงานการดำเนินงาน

Title

1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

DOWNLOAD
2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

DOWNLOAD
3

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

DOWNLOAD
4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

DOWNLOAD
5

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

DOWNLOAD
6

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

DOWNLOAD
7

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2/2561

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD
8

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD