เมนู
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเทศบาลตำบลสารภี

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเทศบาลตำบลสารภีhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100055223770527

ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยทั่วกัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/137/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3rDyVp7O8UL35WU7ImCtSSUv53HV2x5w3fnbj1rWao1O2mf4tx_x6BXkc