เมนู
ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลสารภี

 

 

 

 

เทศบาลตำบลสารภี เดิมเป็นสภาตำบลสารภี และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสารภี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล มีผลตั้งแต่วันลงนามในประกาศ คือ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งคณะบริหารเทศบาลตำบลสารภี

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 สภาตำบลสารภีได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี มีกำนันดำรงตำแหน่งประธานบริหารกรรมการบริหารฯ โดยตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ พ่อกำนันประชัน คำบุญเรือง และคณะกรรมการบริหารอีก 7 คน โดยการเลือกตั้งกันในกลุ่มสมาชิกสภา อบต. จนครบวาระ 4 ปี ในปี พ.ศ.2542

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2542 สมาชิกฯ เดิมได้ครบวาระจึงมีการเลือกตั้งสมาชิกฯใหม่ขึ้นโดยมีสมาชิกฯในหมู่บ้านละ 2 คน และสมาชิกฯ ชุดใหม่ได้เลือกให้ พ่อครูบุญศรี บุญทวี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 เป็นประธานกรรมการบริหารอีก 2 ท่านได้แก่ 1.นางศรีนวล สุภาวัฒน์ 2. จ.ส.อ. ประสงค์ คำมงคล คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง 2 ปี เศษ ก็ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการบริการชุดใหม่ขึ้น คือ นางแย้มมณี ณ บุญหลง เป็นประธานกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนากร วรรณติ 2.นายประสงค์ จันต๊ะกอง คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งได้ประมาณ 1 ปีเศษ ก็ได้มีการเลือกตั้งคณะบริหารชุดใหม่ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 โดยมี นายสัญญา พรหมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการอีก 2 ท่าน คือ 1. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ 2. นายศุภกร สุวรรณมณี เป็นคณะกรรมการบริหารจนครบวาระ 4 ปี ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชุดที่ 2 ในปี พ.ศ.2546 เมื่อครบวาระลงก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่ในครั้งที่ 3 โดยมีนายสัญญา พรหมศาสตร์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารฯ อีก 2 ท่าน คือ 1. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ และ 2. นายศุภกร สุวรรณมณี บริหารงานอีกครั้งจนครบวาระครั้งที่ 3

 

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลสารภี ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสัญญา พรหมศาสตร์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลสารภี โดยมีรองนายกเทศมนตรี 2 ท่าน คือ 1. นายศุภกร สุวรรณมณี 2. นายบรรชา บารมี มีเลขานุการนายกฯ คือ นางเตือนใจ สุรินทรามนต์ และมีที่ปรึกษานายกฯ คือ นายคณกฤต เลาหกุลทรัพย์ รวมเป็นคณะบริหารจำนวน 5 ท่าน และสมาชิกเทศบาลทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 12 คน โดยมี นายประสงค์ จันต๊ะกอง เป็นประธานสภา, นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ เป็นรองประธานสภา และ นายปิยะ ทรงสุภา เป็นเลขานุการสภาฯ จากการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2550 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2552 รองนายกคนที่ 2 นายบรรชา บารมี ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมี นายวิโรจน์ เลาหกุล ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีแทน