เมนู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ. 2566

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  วันเด็กแห่งชาติ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การรับสมัครและเยาวชนเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคณะบริหารเด็กและสภาและเยาวชนตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๗๕๐)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วงวิศวกรโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำรวจ เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์ ใน วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่องกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติแห่งชาติ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง เชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ผู้สูงอายุต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนตำบลสารภี ประจำปี 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี และประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลสารภีได้กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ. 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสานงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์นารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและปลูกสร้าง และภาษีภาษีป้าย

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับที่ดินแปลงใดที่ถูกทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นที่ดินของรัฐ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศภ.ด.ส.3 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารพืชไล่ยุงตำบลสารภี
  เชิญชวนประชาชนนำพืชสมุนไพรสามารถนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้าน ร่วมบริจาค..

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การรับสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการทำบุญตักบาตร และสืบชะตาต้นยางนา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือ หากพบเบาะแสหรือข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพฤติกรรมกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  รายงานสถานการณ์ (วาตภัย)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เทศบาลตำบลสารภีขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา หมายเหตุ.-ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,528.36 กิโลวัตต์ บนหลังคา บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่2)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ผู้ใช้ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนให้หลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เวลา 09.00-16.00 น.

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  รับโอนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง มาตรการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของอุปโภค บริโภคในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลสารภี ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสอ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการแทน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ผึ้ง เพื่อจัดแสดงและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสารภี และมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสารภีที่ได้แถลงต่อสภภาเทศบาลตำบลสารภี 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี ครั้งแรก

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่าน QR Code

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานกิจการสภาและช่วยเหลือสนับสนุนงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เทศบาลตำบลสารภี โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ร่วมกับอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564
  เทศบาลตำบลสารภีขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 7 อัตราโดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564
  เทศบาลตำบลสารภี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
  ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
  ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสารภี (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
  ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสารภี (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภีและนายกเทศมนตรีตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี รายละเอียดตามประกาศของเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสารภี รายละเอียดตามประกาศของเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทสบาลตำบลสารภีขอความร่วมมือ งดการเผาทุกชนิด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภีและนายกเทศมนตรีตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 3

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เชิญร่วมอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ
  ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสารภี “โฮงเฮียนเก๊ายางนาสาหระปี” เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  สำนักงานป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
  เทศบาลตำบลสารภีขอประชาสัมพันธ์.. ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี และนายกเทศมนตรีตำบลสารภี จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่ิอง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผระจำเดือนสิงหาคม 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลสารภีเข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลสารภีเข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลสารภี
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การประชุมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์การใช้สนามกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี
  เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย สามารถใช้สนามกีฬาได้ตลอดทั้งปี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยพิการของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง อบรมหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง โครงการกาชาดรวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ภายในเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ตรวจสอบอาคารบริษัทฮาราอิซูซุ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ซ่อมแซมราวกันตกหลังสนามกีฬาหลวงคำ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ตรวจสอบต้นไม้ที่ได้รับคำร้องไฟทำการติด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าสุสานปิงห่าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเพื่อตรวจสอบ แนะนำ และติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่ตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  แบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ ในหัวข้อ วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ร่วมกับ Covid-19 (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -30 กรกฎาคม 2563)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  คู่มือเกี่ยวกับระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง โครงการปลูกต้นสารภี เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เทศบาลตำบลสารภีได้จัดพิธีบวงสรวงเทพพระเทวาพระพรหมเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กรมการปกครองประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เทศบาลตำบลสารภีร่วมกับปลัดอำเภอ /รพ.สารภี /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลสารภี ให้ลงทะเบียนตามโครงการ \"ไทยชนะ\" มาตรการ Social-distancing เพื่อป้องกันโควิด-19

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อ และทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดตั้ง\"ตู้ปันสุข\" เปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ได้มีการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลสารภี ทั้ง 10 หมู่บ้านในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง นำข้าวสารที่ได้รับจากทางอำเภอสารภีและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนเงินจากนายกเทศมนตรีและผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน นำมาซื้อข้าวสารมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง สำรวจบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสารภีที่ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง เทศบาลตำบลสารภีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุลมแรง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  กลุ่มคนสารภีไม่ทอดทิ้งกัน ได้นำข้าวสารมามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภีจำนวนสามรูปแบบ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง แนวทางซักซ้อมการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การโหลดแอพพริเคชันตรวจเช็คค่าอากาศ PM2.5

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยทั่วกัน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลสารภี ประจำปี 2563
  เทศบาลตำบลสารภี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลสารภี ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนางานเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล (ภายใต้โครงการศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสารภี) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ
  เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนทั่วไปได้ร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามลิงค์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลสารภีได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายและขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ
  เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙o๔ วปร.

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภี ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน ผ่านทางเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th โดยเลือกแถบสัญญาลักษณ์ (banner) ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสารภี(LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสารภี(LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์
  เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ในเวลาที่กฎหมายกำหนด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • รายงานการกำกับติดตาม
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี
  กิจกรรม:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.เป็นต้นไป ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาSML หมู่ที่ 4 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 9 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.เป็นต้นไป ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 10 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 6 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ลานบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 8 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดกอประจำโฮง จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 7 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ โบสถ์คริสจักรเบ็ธเลเฮ็ม จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
  ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 จัดทำโดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ครั้งที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
  สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสารภี
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ขอเชิญประชาชนตำบลสารภี ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมะเร็ง
  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมะเร็ง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รับฟังความเห็นร่างกฏกระทรวง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
  เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-28 เดือนเมษายน 2562)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โรคท้องร่วง
  วิธีการสังเกตอาการของตนเอง และการป้องกันตนเองจากโรคท้องร่วง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ทำไมต้องใช้หน้าอนามัย N95

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • แจกหน้ากากอนามัย
  แจกหน้ากากอนามัย คนละ 2 ชิ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2562 ณ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแห่งใหม่ (ครั้งที่ 2 )

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ 61วันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
  เทศบาลตำบลสารภี ประชาสัมพันธ์ 61 วันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภีขอประชาสัมพันธ์แผนที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
  เทศบาลตำบลสารภีขอประชาสัมพันธ์แผนที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแห่งใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ที่เลือกตั้งกลางประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่องกำหนดที่เลือกตั้งกลาง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง
  ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SMART VOTE
  เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SMART VOTE

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศ เทศบาลตำบลสารภีรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • รวมระเบียบและประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มกราคม 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
  ให้ยื่นขออนุญาตฯพร้อมส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตฯให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...