เมนู
กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง (0894321734)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ว่าง


นายช่างโยธา

นายสมจิตร แจ่มจันทร์


วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว่าง


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางฉวีวรรณ สุทธิ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรณชัย เต็มดี


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชา


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปริญญา สุทธปรีดา


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเอกวิทย์ นามวนา


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายบรรจง ทรายมูล


พนักงานจ้างทั่วไป